Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door Domitilla (Yoga met Domitilla). Door betaling van het lesgeld en deelname aan de activiteiten geeft de leerling aan accoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 1) Aanmelden/Betalingsvoorwaarden

a) Een nieuwe aanmelding vindt alleen plaats door het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen en af te geven aan de docente, c.q. op te sturen / emailen naar Domitilla.

b) Domitilla behoudt zich altijd het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanmelding te weigeren.

c) De aanmelding is definitief als het betreffende lesgeld tijdig en volledig is ontvangen.

d) Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en uiterlijk voor aanvang van de eerste les bijgeschreven te zijn op rekeningnummer NL07 RABO 0150 8087 39 ten name van D. Nijenhuis.

e) Bij tussentijdse opzegging, tijdelijke onderbreking of verzuim van de lessen door de cursist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van het betaalde lesgeld plaats.

f) Cursist mag een gemiste les, gedurende de lopende serie lessen, inhalen op een andere locatie, mits cursist zich van te voren bij docente heeft afgemeld voor te missen les en overlegd heeft of er plaats is op een andere locatie om gemiste les in te halen.

g) Domitilla behoudt zich het recht voor bij aanvang van een nieuwe les serie de tarieven te wijzigen.

h) Het te betalen lesgeld geldt per serie. Bij tussentijds instromen wordt het lesgeld naar rato vastgesteld.

 

2) Lesrooster

a) De lestijden en -dagen  en locaties worden voor aanvang van de serie lessen op de website aan leerlingen bekend gemaakt.

b) Het lesrooster is altijd onder voorbehoud.

 

3) Aansprakelijkheid

a) Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico van de leerling. Domitilla kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of letsel van de leerling.

b) De leerling is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van Domitilla, de leslocatie of aan derden, mits deze aan hem/haar toerekenbaar is.

4) Beëindiging

a) Beeïndigen van de serie lessen geschiedt na iedere periode overeenkomstig het aanmeldingsformulier. De beëindiging is pas van kracht indien ook het verschuldigde lesgeld van de voorgaande serie is voldaan.

 

5) Verlies/diefstal

a) Domitilla is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, van of aan goederen van de leerling.

 

6) Afwezigheid docente

a) Indien de docente om welke reden dan ook verhinderd is les te geven, informeert de docente de leerling per e-mail en/of sms.

b) Bij uitval van een les, wordt door docente aan de leerling de mogelijkheid geboden om de les in te halen in een les naar redelijke keuze , afhankelijk van beschikbaarheid en in overleg met docente.

c) Indien mogelijk zorgt de docente voor een vervangend docent(e).

 

7) Korting

a) De korting (op website vermeld als aanbieding) is enkel geldig mits leerling zich voor genoemde datum aanmeld en voldoet aan de aanmeldingseisen / betalingsvoorwaarden.

 

8) Wijzigingen

a) Lesgeld, voorwaarden en lestijden kunnen door Domitilla worden gewijzigd, waarbij een aannemelijke termijn in acht wordt genomen om de leerlingen in te lichten.

 

7 augustus 2014